Algemene voorwaarden

I. Definities

De Welzijnscoach voor mens en dier
De Hondengedragstherapeut

Audrey Lauwers, gevestigd te Edegem

Cliënt: de eigenaar van het dier, die beroep doet op Audrey Lauwers en de opdracht geeft zichzelf en het dier te laten begeleiden ter herstel van de relatie en het psychische welbevinden van beide partijen.

Cliënt: de persoon, die beroep doet op Audrey Lauwers en de opdracht geeft zichzelf te laten begeleiden met het oog op ondersteuning en herstel van zijn psychische welbevinden.

Consult- en trainingslocatie van Audrey Lauwers, Hondengedragspraktijk Het Verdrag van Pluto, Molenlei 118, 2640 Mortsel (indoor) en Petrus Van der Taelenstraat t.h.v. nrs 16-24, Rumst (Outdoor).

II. Algemeen

Alle tussen de Welzijnscoach/Hondentherapeut en de cliënt gesloten en te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden:
1. Audrey Lauwers zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Eén en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap, waarbij het welzijn van mens en dier het uitgangspunt is.
2. Audrey Lauwers zal de cliënt naar beste vermogen begeleiden, zonder aanzien des persoons.
3. Toevertrouwde feiten die vertrouwelijk van aard zijn, zullen te allen tijde worden gerespecteerd. Mededelingen aan derden worden slechts gedaan na overleg met de cliënt en uitsluitend wanneer Audrey Lauwers ervan overtuigd is dat de belangen van de cliënt en/of het dier of de omgeving hiermee zullen zijn gediend.

III. Adviezen, therapieën, coaching en training

1. Een bezitter/eigenaar van een dier kan ten aanzien van het gedrag van het dier advies vragen aan Audrey Lauwers.
2. De cliënt zonder dier kan advies en ondersteuning vragen aangaande zijn psychische gezondheid.
3. Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide en deskundige ervaringen van Audrey Lauwers.
4. Deze advisering/behandeling leidt niet tot aansprakelijkheid van Audrey Lauwers. De bezitter/eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn of haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek, alsook de cliënt zonder hond, die beroep doet op Audrey Lauwers voor zichzelf.
5. Audrey Lauwers kan een inschatting/prognose geven over de mogelijkheid tot verbetering van het psychische welbevinden van mens en/of dier. Een garantie op de uitkomst van de therapie/advies/training/coaching kan echter niet gegeven worden.
6. Audrey Lauwers behoudt zich het recht voor een cliënt te weigeren wanneer een cliënt weigert mee te werken aan een opgestelde therapie.
7. Elke vorm van begeleiding, zowel in de hondengedragspraktijk van Audrey Lauwers, als daarbuiten, geschieden op eigen risico van de cliënt. Audrey Lauwers kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of letsel, opgelopen op het terrein van de hondengedragspraktijk of daarbuiten.
8. De te trainen dieren dienen te zijn meeverzekerd in de BA-verzekering van de eigenaar/bezitter van de hond.

IV. Betaling/afspraken

1. Gemaakte afspraken tussen Audrey Lauwers en cliënt kunnen tot minimaal 48 uur van te voren door de cliënt worden afgezegd of gewijzigd. Later afzeggen/wijzigen door de cliënt kan alleen in geval van overmacht én met wederzijdse instemming.
2. Audrey Lauwers zal bij afspraken die door de cliënt niet of niet tijdig zijn afgezegd, het volledige bedrag van het desbetreffende consult in rekening brengen van de cliënt.
3. Indien de annulering van een workshop geschiedt door de cursist, dient deze dit schriftelijk per mailwisseling kenbaar te maken. Restitutie voor de workshop kan pas plaatsvinden, mits dit schrijven is gebeurd 4 weken voor aanvang van de workshop. Het volledige bedrag minus afhouding van 40 euro administratieve kosten, zal vervolgens worden teruggestort door Audrey Lauwers.
4. Online cursussen kunnen niet worden geannuleerd, noch terugbetaald.
5. Indien de cursist een online cursus heeft aangekocht, dewelke nadien in promotie wordt verkocht, kan de cursist geen prijsvermindering claimen op de reeds aangekochte cursus. Audrey Lauwers onthoudt zich ervan de cliënt op voorhand te moeten verwittigen van de aankomende promotie, noch achteraf te verwittigen dat deze is voltrokken.
6. De aangekochte cursus blijft levenslang beschikbaar voor de cursist. Dit betekent voor de periode zolang de cursus en/of de website online staat. De cursist geniet gratis van alle updates.
7. Indien door ziekte of overmacht van Audrey Lauwers een afspraak moet worden gewijzigd of een workshop moet worden afgelast, dan draagt Audrey Lauwers er zorg voor dat deze afspraak/workshop op een zo kort mogelijke termijn alsnog gerealiseerd wordt. Indien de cliënt hierdoor geen verdere deelname wenst, wordt het betaalde afspraken -of cursusgeld volledig teruggestort door Audrey Lauwers.
8. De betaling van een afspraak dient indien contant, op het moment van de afspraak te gebeuren. Per overschrijving dient dit vooraf te gebeuren. In het uitzonderlijke geval dat de betaling nadien gebeurt, dient de betaling binnen de 2 dagen na de desbetreffende afspraak te geschieden.
9. De betaling van een workshop dient steeds te gebeuren binnen de week nadat de cliënt zich heeft ingeschreven, per mail of via het online inschrijvingsformulier.
10. Honden, welke een gedragstherapeutische behandeling of privé-training ondergaan, worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten middels gangbare periodieke entingen via een dierenarts.
11. Alle door Audrey Lauwers versterkte rapporten, adviezen, richtlijnen en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik inzake (gedrags)therapeutische begeleiding of privé-training en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Audrey Lauwers verveelvoudig openbaar gemaakt of ter kennis aan derden worden gebracht.